Μετρήσεις στην Σκύρο

 

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τον σταθμό της Λιναριάς ως :
Συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα.
Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι  για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε:

Τον χάρτη και τα επιμέρους σημεία μέτρησης με τις πιο πρόσφατες τιμές του δείκτη και την κατάσταση ποιότητας αέρα στον σταθμό που βρίσκεται στο λιμάνι.

Τη διακύμανση του δείκτη και της κατάστασης ποιότητας αέρα κατά τις προηγούμενες 24 ώρες και 7 ημέρες.

Σας ενημερώνουμε ότι ο δείκτης ποιότητας αέρα βασίζεται στις μετρήσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων. Όταν η ατμόσφαιρα έχει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μεγάλων σωματιδίων (π.χ. αφρικανική σκόνη), οι τιμές του δείκτη ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες ποιότητας  αέρα.

Λιναριά